herijking structuurvisie en uitvoeringsprogramma Leidschendam-Voorburg

In het kader van de periodieke herijking van haar structuurvisie heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg DN Urbland opdracht gegeven het herijkingsproces te begeleiden en de uiteindelijke resultaten daarvan te bundelen in de herijking 'Ruimte voor Wensen 2040'. Belangrijkste uitgangspunt was het versterken van de identiteit als aantrekkelijke groene woonstad.


De herijking heeft plaatsgevonden op een aantal vlakken:

  • Allereerst is de positionering van de gemeente in zijn omgeving aangescherpt, in het licht van zowel vigerend als toekomstig beleid.
  • Vervolgens heeft een herijking plaatsgevonden van uitgangspunten van de verschillende sectoren binnen de gemeente. Welke plannen en welke beleidsstukken zijn sinds 2007 uitgevoerd of vastgesteld, en welke gevolgen heeft dat voor de herijkte structuurvisie.
  • Tenslotte is het structuurbeeld herijkt. Er is een aantal identiteitsdragers gedefinieerd, die voor structuur en samenhang moeten zorgen tussen de drie ruimtelijke entiteiten waaruit de gemeente bestaat; stedelijk gebied, Vlietzone en buitengebied. Daarnaast is een aantal strategische opgaven geïdentificeerd.


Het geheel aan beleid, projecten en opgaven is onderverdeeld onder een drietal pijlers:

  • Het versterken van de groene woonstad, wat tot uiting komt in de variatie in woonmilieus en de kwaliteit van de openbare ruimte.
  • Het verbeteren van economische kansen en het versterken van de voorzieningenstructuur, wat zijn weerslag vindt in de relatie tussen de verschillende kernen en winkelgebieden in de stad, maar ook in de recreatieve potentie van het buitengebied.
  • Het verbeteren en beter benutten van de regionale bereikbaarheid, wat inspeelt op ontwikkelingen op het vlak van de MIRT-projecten Haaglanden en de goede bereikbaarheid van de gemeente.


De structuurvisie is verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en -strategie, waarin het structuurbeeld verder in detail wordt uitgewerkt, prioriteiten worden gesteld, en de uitvoering wordt gepland.