HD landschapsarchitectuur

HD landschapsarchitectuur is opgericht om verschil te maken in de ruimtelijke inrichting. Leiding en medewerkers zijn geïnspireerd om het beste uit zichzelf en hun plannen te halen. In service voor de klant. Loyaal maar kritisch. Ons werkterrein bevindt zich in Nederland en in Finland.


opgaven en werkwijze

Onze passie is Nederland mooi te maken, voorbereid op de toekomst. Gedreven werken wij aan de grote ruimtelijke vraagstukken van onze tijd: schoonheid van het landschap, leefbaarheid van onze steden, betere bereikbaarheid en het klimaatbestendig maken van ons land. Dat gebeurt in een samenspraak van landschapsarchitecten, stedenbouwers en andere disciplines.


identiteit en samenhang

Op basis van de opgave, programmatische wensen en de couleur locale zoeken wij steeds naar nieuwe identiteitsdragers voor plekken en gebieden. En creëren wij nieuwe samenhangen waar oude niet meer voldoen. Wij leggen verbanden met hogere schaalniveaus, verbindingen tussen stad en land, en vormen nieuwe coalities tussen natuur en cultuur. 


ontwerpen met en voor mensen

Onze plannen worden ontwikkeld in open planprocessen. Visievorming en ruimtelijk ontwerp komen tot stand in een open dialoog met bewoners en andere belanghebbenden. Door de koppeling van inhoud en proces wordt spelenderwijs gewerkt aan toe-eigening van plannen en draagvlak voor de nieuwe inrichting.


opdrachtgevers

DN Urbland werkt voor de overheid: rijk, provincies, waterschappen en gemeenten; corporaties, ontwikkelaars en bewonersorganisaties.


producten

Wij maken visies en plannen voor de lange en korte termijn: van strategisch georiënteerde gebiedsvisies tot concrete verkaveling- en inrichtingsplannen.